Regulamin sklepu internetowego www.zamydleni.pl

I INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem zamydleni.pl jest prowadzony przez Miód Mydło i Powidło Sp. z o.o., NIP 9462685818 , REGON 38233190400000, z siedzibą przy ulicy Macieja Rataja 50, 20-270 Lublin.

2. Kontakt ze sklepem możliwy jest pod adresem e-mail sklep@zamydleni.pl , numerem telefonicznym 515125055 i adresem pocztowym: Miód Mydło i Powidło Sp. z o.o. ,ul. Macieja Rataja 50, 20-270 Lublin.

3. Regulamin obowiązuje Konsumentów oraz Przedsiębiorców korzystających z usług sklepu internetowego zamydleni.pl.

4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz. U. z 2013 poz. 1422.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

5. Użyte w Regulaminie wyrażenia mają następujące znaczenie:

5.1. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w sklepie internetowym w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodowa.

5.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez sklep internetowy www.zamydleni.pl.

5.4. Towar – rzecz ruchoma dostępna w sprzedaży w sklepie internetowym www.zamydleni.pl, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a sklepem internetowym www.zamydleni.pl.

5.5. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca dokonujący zakupów w sklepie internetowym www.zamydleni.pl.

5.6. Sprzedawca – Miód Mydło i Powidło Sp. z o.o,  NIP 9462685818 , REGON 38233190400000, z siedzibą przy ulicy Macieja Rataja 50, 20-270 Lublin.

5.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny zawierana przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego www.zamydleni.pl.

5.8. Zamówienie – składane drogą elektroniczną oświadczenie Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, w którym Klient określa:

– rodzaj zamawianego w sklepie internetowym Towaru,

– ilość zamawianego w sklepie internetowym Towaru,

– sposób wysyłki zamawianego w sklepie internetowym Towaru,

– sposób zapłaty za zamówiony w sklepie internetowym Towar,

– inne istotne informacje dodatkowe dotyczące zamówienia w sklepie internetowym Towarów.

5.9. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.0.121 t.j.).

5.10. Usługobiorca – Klient.

5.11. Usługodawca – Sprzedawca.

6. Do korzystania z usług sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową i aktywnego konta poczty elektronicznej.

7. Usługobiorcy zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w działaniu sklepu internetowego zamydleni.pl wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

9. Prezentowane w sklepie internetowym opisy Towarów stanowią przedmiot praw autorskich właściciela sklepu i podlegają ochronie prawnej. Zakazane jest ich kopiowanie.

10. Regulamin sklepu internetowego dostępny jest nieodpłatnie na stronie www.zamydleni.pl, możliwe jest pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

11. Reklamacje na świadczone przez Usługodawcę usługi, niezwiązane z umową sprzedaży można składać drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@zamydleni.pl. Do złożonej reklamacji Usługodawca odniesie się najpóźniej w ciągu 14 dni. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy wskazany w treści reklamacji.

12. Oferta zamieszczona w sklepie internetowym zamydleni.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta, nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

II ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy zamydleni.pl prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Umowy sprzedaży pomiędzy sklepem a Klientem zawierane są w języku polskim.

3. Podmioty zagraniczne zainteresowane ofertą sklepu internetowego zamydleni.pl mogą kontaktować się bezpośrednio z obsługą sklepu na podane w Regulaminie dane kontaktowe.

4. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę na stronie www.zamydleni.pl.

5. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności wybranego przez Klienta Towaru i wynosi średnio 4 dni robocze.

6. Sprzedawca może dokonać zmiany cen Towarów w dowolnym momencie.

7. Zamówienie jest realizowane według cen Towarów obowiązujących w momencie składania zamówienia.

8. Ceny każdego Towaru podane na stronie sklepu internetowego zamydleni.pl są cenami brutto – zawierają podatek VAT.

9. Ceny, oznaczone jako promocyjne obowiązują do czasu wycofania Towaru z promocji albo do wyczerpania ich zapasów. Decyzję o wycofaniu Towaru z promocji Sprzedawca podaje na stronie sklepu internetowego. O wyczerpaniu zapasów Towarów promocyjnych Sprzedawca zawiadamia Klienta, który złożył na nie zamówienie. Klient może kupić Towar w regularnej cenie lub zrezygnować z zamówienia. O swojej decyzji zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Sprzedawcę – mailowo lub telefonicznie.

10. Zamówienie można składać po rejestracji w sklepie internetowym zamydleni.pl za pośrednictwem konta Klienta.

11. Zamówienia można składać bez rejestracji w sklepie internetowym zamydleni.pl za pośrednictwem specjalnego formularza zamówienia zamieszczonego na stronie sklepu internetowego.

12. W zamówieniu Klient podaje swoje imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego i adres dostawy zamówionego Towaru.

13. W zamówieniu należy podać poprawne dane kontaktowe. Nieprawidłowe dane kontaktowe spowodują wstrzymanie realizacji zamówienia, a w wyjątkowych sytuacjach nawet jego niezrealizowanie.

14. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza dowód zakupu.

15. Klient może dokonać zmiany zamówienia lub je wycofać do momentu wysyłania przesyłki przez Sprzedawcę. O zmianie lub wycofaniu zamówienia Klient informuje Sprzedawcę telefonicznie lub mailowo.

16. Wybrane zamówienia, które budzą wątpliwości Sprzedawcy, mogą być przez niego potwierdzane mailowo. Brak potwierdzenia zamówienia skutkuje jego odrzuceniem przez Sprzedawcę.

17. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia Klienta, Sprzedawca zawiadomi go w ciągu 5 dni o zaistniałej sytuacji w wiadomości wysłanej na adres mailowy wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub telefonicznie. Klient ma prawo zdecydować czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane. Sprzedawca zwróci na rachunek Klienta kwotę odpowiadającą cenie niedostępnego towaru, jeśli Klient zapłacił za zamówienie przed wysyłką. Zwrot nie dotyczy zamówień, które są dostarczane za pobraniem. W ich przypadku Sprzedawca obniży kwotę pobrania, pomniejszając ją o cenę niedostępnego produktu.

III SPOSÓB WYSYŁKI I FORMY PŁATNOŚCI

1. Wyboru sposobu płatności za zamówienie dokonuje Klient podczas składania zamówienia.

2. Za zamówienie możliwa jest zapłata w następujących formach:

– przelew bankowy tradycyjny,

– przelew online,

– płatność za pobraniem.

3. Sposób dostawy przesyłki wybierany jest przez Klienta podczas składania zamówienia.

4. Możliwa jest wysyłka przesyłki w następujących formach:

– dostawa do wybranego Paczkomatu In Post,

– dostawa przez kuriera InPost lub DPD.

5. Cena wysyłki przesyłki jest zmienna i zależy od wagi i rozmiarów przesyłki. Klient jest informowany o kosztach wysyłki na etapie składania zamówienia.

6. Koszty dostawy ponosi Klient i są one doliczane do kosztów zamówienia.

7. Brak zapłaty kosztów zamówienia przez Klienta w ciągu 14 dni skutkuje jego anulowaniem.

8. Przesyłka zostaje przygotowana i wysłana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty kosztów zamówienia i dostawy na rachunku Sprzedawcy.

IV ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

4. Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, w odniesieniu do Towarów, dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których opakowanie zostało otwarte, a po jego otwarciu nie można go zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

5. Zwrot kosztów zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru od Klienta.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania produktu  z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Jeżeli Klient wybrał w czasie dokonywania zakupu sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

V REKLAMACJE

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru wolnego od wad.

2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową sprzedaży, jego wady i uszkodzenia w trakcie dostawy w zakresie określonym przez polskie prawo.

3. Klient stwierdzając wady w Towarze, może złożyć reklamację.

4. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest do odesłania Towaru wraz z opisem stwierdzonych wad na adres Miód Mydło i Powidło Sp. z o.o,ul. Macieja Rataja 50, 20-270 Lublin.

5. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez Sprzedawcę. Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest do klienta na wskazany przez niego adres korespondencyjny lub mailowy.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający niezwłocznie wymieni wadliwy produkt na towar wolny od wad lub wadę tę usunie. W wypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady Sprzedający zwróci Kupującemu należność nie później niż w ciągu 14 dni na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

VI POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Miód Mydło i Powidło Sp. z o.o.,ul. Macieja Raaja 50, 20-270 Lublin , NIP 9462685818 , REGON 38233190400000 . Masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. Dane osobowe Klientów są chronione przez Administratora.

1.1. W każdym przypadku cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora jest wynikiem działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym.

1.2. Administrator zbiera dane osobowe Usługobiorców lub Klientów w celach:

-zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

-marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora,

– przesyłania na adres mailowy Klienta Newslettera – jedynie za zgodą Klienta,

– obsługi i załatwienia spraw, z którymi się Klient zwróci przed zawarciem umowy lub po jej zakończeniu,

– realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w przypadku  ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń  z tytułu umowy sprzedaży.

2. Dane osobowe niezbędne do wysyłki zamówienia, w sposób zgodny z dyspozycją Klienta, są przekazywane podmiotom trzecim, działającym na podstawie umów o powierzeniu danych osobowych zawarty z Administratorem, tj.:

– DPD Polska sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, NIP: 5260204110 w przypadku wyboru wysyłki kurierem DPD. Dane, jakie przekazujemy to: Imię, nazwisko, ulica i nr domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość, nr telefonu i adres e-mail.

– InPost S.A.,ul. Wielicka 28 BUSINESS PARK Budynek B, 30-552 Kraków,NIP: 6793087624 w przypadku wyboru wysyłki kurierem INPOST. Dane, jakie przekazujemy to: Imię, nazwisko, ulica i nr domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość, nr telefonu i adres e-mail.

– InPost S.A.,ul. Wielicka 28 BUSINESS PARK Budynek B, 30-552 Kraków,NIP: 6793087624 w przypadku wyboru wysyłki do Paczkomatu. Dane,jakie przekazujemy to: adres e-mail i numer telefonu.

3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

4. Administrator może udostępniać zebrane dane osobowe Klientów podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych.

5. Administrator może udostępniać dane osobowe Klientów podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

6. Administrator udostępnia dane osobowe Klientów, na których życzenie zostały wydane faktury, podmiotom, którym powierzył na podstawie umowy czynności księgowe. Przekazanie danych oparte jest na umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Dla celów związanych z realizacją umowy sprzedaży zbierane są następujące dane osobowe:
– imię i nazwisko/nazwa firmy,
– adres korespondencyjny,
– numer telefonu,
– adres e-mail.

8. Rejestracja w sklepie internetowym www.zamydleni.pl jest dobrowolna.

9. Dane osobowe podane podczas rejestracji na stronie sklepu www.zamydleni.pl będą przechowywane na potrzeby realizacji ciążących na Administratorze obowiązków do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Klienta.

10. Klient ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

12. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

13. Administrator zabezpiecza dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną przed nieuprawnionym dostępem. Dostęp do Konta uzyskuje się po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

14. Sklep internetowy www.zamydleni.pl wykorzystuje pliki cookies.

15. Pliki cookies to dane informatyczne zapisywane na urządzeniu końcowym Klientów, które wykorzystywane są do korzystania ze sklepu internetowego. Nie zawierają one danych osobowych Klientów.

16. W większości przypadków przeglądarki internetowe pozwalają na automatyczne zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mają jednak możliwość zmiany ustawień przeglądarki w ten sposób, że będzie ona będzie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować każdorazowo o zainstalowaniu pliku cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej znajdują się szczegółowe informacje na ten temat.

17. Stosowane przez sklep internetowy www.zamydleni.pl pliki cookies nie powodują zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta, jak i w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego www.zamydleni.pl

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży

Imię i nazwisko Konsumenta
Adres

Miód Mydło i Powidło Sp. z o.o
ul.Macieja Rataja 50
20-270 Lublin

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży zawartej pomiędzy mną a Sprzedawcą – Miód Mydło i Powidło Sp. z o.o. Przedmiotem umowy były następujące Towary ………………………………………………….. Zakupiony przeze mnie Towar odebrałem/łam w dniu …………………. .

 

 …………………………………………………

 

(data i podpis)